top of page

    Podstawy prawne

Agencja Detektywistyczna  Modliszka24   działa na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych ( Dz.U. z 2002 roku, Nr 12, poz. 110 z późn. zm.) 
Wskazane poniżej artykuły przytoczonej ustawy świadczą o profesjonalnym, zgodnym z prawem, legalnym i bezpiecznym dla Państwa świadczeniu usług przez naszą agencję. 
Korzystając  z usług agencji nieposiadających zezwolenia oraz detektywów bez licencji  powstaje ryzyko odpowiedzialności karnej z kodeksu karnego, ustawy o ochronie danych osobowych i innych aktów prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych. 
Art. 2. 1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, 
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, 
realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w 
zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy 
odrębnych przepisów, a w szczególności:
1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w 
tych stosunkach,
b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, 
nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom 
ubezpieczeniowym,
4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
5) poszukiwanie mienia,
6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, 
postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo 
inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
2. Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą być organy 
prowadzące lub nadzorujące postępowania w tych sprawach.

art. 3. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług 
detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 
1807) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej, 
zwanego dalej „rejestrem”.
Art. 4. 1. Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa, 
zwanej dalej „licencją".
2. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.
3. Tytułu zawodowego „detektyw" może używać wyłącznie osoba posiadająca 
licencję.

Art. 8. 1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych 
w toku wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez 
zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez 
przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia 
tej sprawy.
2. Detektyw nie może powierzać przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.
3. Detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu przedsiębiorcy przetwarzane 
dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 
1, bezpośrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub na jego polecenie:
1) przekazać zleceniodawcy albo innemu detektywowi, wyznaczonemu przez 
przedsiębiorcę do współdziałania albo do przejęcia czynności dla dalszej 
realizacji usługi, albo
2) zniszczyć te dane w przypadku rezygnacji zleceniodawcy z ich odbioru lub 
nieodebrania ich w wyznaczonym terminie.”,

Art. 28c. Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a. c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

logo firmy
bottom of page